Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe
Bioinformatyki i Biologii Systemów

Informacja o cookies

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Regulamin

Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej
„Koło Bioinformatyki i Biologii Systemów”
14 marca 2013

 

Nazwa i siedziba Organizacji

§1

1. Uczelniana Organizacja Studencka Koło Bioinformatyki i Biologii Systemów, zwana
dalej „Kołem”, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu
UW oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§2

Celem Koła jest:
1. rozwój naukowy członków Koła,
2. rozpowszechnianie wiedzy na temat bioinformatyki i biologii systemów,
3. realizacja interdyscyplinarnych projektów naukowych.

§3

Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizację spotkań mających na celu promowanie bioinformatyki i biologii systemów,
2. prowadzenie projektów studenckich oraz publikowanie ich wyników,
3. organizację spotkań z przedstawicielami środowiska bioinformatycznego,
4. nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi,
5. inne formy działalności, zgodne z założeniami tego Regulaminu.

§4

1. Opiekę nad pracą Koła sprawuje Opiekun Naukowy Koła.
2. Opiekun Naukowy Koła wspomaga Koło w swojej działalności poprzez:
a. sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Koła,
b. merytoryczną pomoc w organizacji form kształceniowych Koła.
3. Opiekun Naukowy Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności
Koła.

Członkostwo

§5

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienia
niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

§6

1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej
pisemną deklarację członkowską. Wzór deklaracji uchwala Zarząd Koła.
2. Utrata członkostwa następuje:
a. na skutek uchwały Zarządu Koła,
b. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła podanego do wiadomości
Zarządu,
c. z powodu skreślenia z listy studentów,
d. z powodu zgonu członka,
e. [wykreślono].
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego
Zgromadzenia Koła.
4. Członkowie mają obowiązek corocznie poświadczać chęć pozostania członkiem
Koła poprzez pisemną deklarację. Wzór deklaracji uchwala Zarząd Koła.

§7

Członkowie Koła mają równe prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
2. udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych
przez Koło możliwości,
3. reprezentowania Koła na wszelkich imprezach i spotkaniach nawiązujących do
działalności Koła,
4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§8

Do obowiązków członków należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
2. opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła w wysokości i terminie ustalonych
uchwałą Zarządu Koła,
3. przestrzeganie regulaminu Koła,
4. [wykreślono].

§9

1. Członkiem wspierającym Koło może być każda osoba chcąca wspomóc działalność
Koła niebędąca studentem Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Nabycie członkostwa wspierającego Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła
akceptującej pisemną deklarację członkowską. Wzór deklaracji zostanie uchwalony
przez Zarząd Koła.
3. Utrata członkostwa wspierającego następuje:
a. na skutek uchwały Zarządu Koła,
b. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości
Zarządu,
c. z powodu zgonu członka.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek wspierający może się odwołać
do Walnego Zgromadzenia Koła.

§10

Członek wspierający Koła ma prawo do:
1. udziału w pracach Koła na zasadach określonych przez Zarząd Koła,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§11

Do obowiązków członków wspierających należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
2. przestrzeganie regulaminu Koła.

Władze Koła : powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§12

Do władz Koła należy:
1. Walne Zgromadzenie Koła,
2. Zarząd Koła.

§13

1. W skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:
a. uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
b. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu Koła,
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
d. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
e. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła na posiedzeniu.

§14

1. Walne Zgromadzenie Koła zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła co najmniej
raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Koła.
2. Zarząd Koła jest zobowiązany ogłosić termin Walnego Zgromadzenia Koła na co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Zarząd Koła ma 3 dni od daty wpłynięcia wniosku członków Koła na jego weryfikację
oraz ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia.
4. W razie uwag natury formalnej Zarząd bezzwłocznie powiadamia przedstawiciela
wnioskodawców.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła mogą uczestniczyć wszyscy członkowie
Koła.
6. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał na Walnym Zgromadzeniu Członków wynosi
1/2 członków Koła. W razie braku kworum Zarząd wyznacza kolejny termin obrad,
nie później niż 21 dni po pierwszym terminie, na którym wymóg kworum nie
obowiązuje.

§15

Walne Zgromadzenie Koła podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

§16

1. Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz co najmniej dwóch członków wybranych
przez Walne Zgromadzenie Koła.
2. Kadencja Zarządu Koła trwa rok.
3. Zarząd lub jego członkowie mogą podać się do dymisji poprzez wniosek złożony
na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§17

Zarząd Koła podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła.

§18

1. Prezes Zarządu Koła kieruje pracami Zarządu.
2. Prezes Zarządu Koła składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła.
3. Prezes Zarządu Koła zobowiązany jest co najmniej raz w roku przedkładać Rektorowi
wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz
członków Koła.

§19

1. Na potrzeby realizacji projektu Zarząd Koła desygnuje Pełnomocnika Projektu.
2. Pełnomocnik Projektu reprezentuje Koło na zewnątrz w granicach swego upoważnienia.
3. Pełnomocnik Projektu opracowuje dokładny plan i kosztorys projektu, który przedstawia
na zebraniu Zarządu.
4. Pełnomocnik Projektu po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarządu w razie potrzeby
zwraca się o finansowanie projektu do:
a. odpowiednich struktur uczelni,
b. Zarządu Koła,
 c. sponsorów zewnętrznych.