Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe
Bioinformatyki i Biologii Systemów

Informacja o cookies

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Zrealizowane

Prace licencjackie 

Tytuł: Heurystyki dla problemu superdrzewa
Title: Heuristics for the supertree problem
Autor: Julia Herman-Iżycka
Promotor: dr Paweł Górecki
Data egzaminu dyplomowego: 5 marca 2013

Tytuł: Zastosowanie metod teoretycznych do modelowania kompleksów białko-ligand
Title: The implementation of a teoretical methods on protein-ligand modeling
Autor: Maria Turant
Promotor: dr Krystiana Krzyśko
Data egzaminu dyplomowego: 25 września 2012

Tytuł: Charakterystyka strukturalna elementów transpozycyjnych Paracoccus aminophilus JCM 7686
Title: Structural characterization of transposable elements of Paracoccus aminophilus JCM 7686
Autor: Antoni Szych
Promotor: dr Łukasz Dziewit
Data egzaminu dyplomowego: 18 września 2012

Tytuł: Implementacja metody wyszukiwania potencjalnych obszarów regulatorowych
Title: Potential regulatory region discovery method implementation
Autor: Katarzyna Wręczycka
Promotor: dr Bartosz Wilczyński
Data egzaminu dyplomowego: 12 września 2012

Tytuł: Baza wiedzy o ekologii grzybów w semantycznym wiki
Title: Knowledge base on fungi ecology in semantic wiki
Autor: Michał Własnowolski
Promotor: dr Paweł Szczęsny
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2012

Tytuł: Moduł do pomiaru różnicowej ekspresji genów w danych RNA
Title: DSeq - A package for differential expression analysis of RNA-seq data
Autor: Natalia Borkowska
Promotor: dr Bartosz Wilczyński
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2012

Tytuł: Modelowanie białka CFR i projektowanie potencjalnych inhibitorów
Title: Cfr protein modelling and computer-aided drug design
Autor: Marta Stępniewska
Promotor: dr Paweł Siedlecki
Data egzaminu dyplomowego: 10 września 2012

Tytuł: Klastrowanie białek ludzkich według ich profili taksonomicznych
Title: Clustering of human liver proteins according to their taxonomic profiles
Autor: Agnieszka Mykowiecka
Promotor: dr Paweł Szczęsny
Data egzaminu dyplomowego: 10 września 2012

Tytuł: Wystandaryzowane procedury bioinformatyczne na przykładzie analizy metagenomicznej w systemie GALAXY
Title: Standardized bioinformatics procedure – a case study of GALAXY metagenomics pipeline
Autor: Monika Maksymiuk
Promotor: dr Paweł Szczęsny
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2012

Tytuł: Ewolucja białek PPR w Schizosaccharomyces
Title: Evolution of PPR proteins in Schizosaccharomyces
Autor: Małgorzata Komór
Promotor: prof. dr hab. Paweł Golik
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2012

Tytuł: Różnorodność filogenetyczna i fenotypowa bakterii izolowanych ze środowisk endemicznych
Title: Phylogenetic and phenotypic diversity of bacteria isolated from the endemic environments
Autor: Krzysztof Romaniuk
Promotor: dr Łukasz Dziewit
Data egzaminu dyplomowego: 4 lipca 2012

Tytuł: Oddziaływanie genisteiny z topoizomerazą II alfa
Title: Genistein interactions with topoisomerase II alfa
Autor: Małgorzata Habich
Promotor: dr Krystiana Krzyśko
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2011

Tytuł: Analizy promotorów genów odpowiedzi na stres zidentyfikowanych za pomocą metod mikromacierzowych
Title: Gene promoter analysis of stress response identi?ed by microarray technology
Autor: Marta Bogdał
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2011

Tytuł: Opracowanie metody oceny jakości modeli struktury białka i zastosowanie jej w modelowaniu peryplazmatycznej domeny białka Dsbl Helicobacter pylori
Title: Development of protein model assessment method and applying it to periplasmic domain of Helicobacter pylori DsbI protein
Autor: Albert Bogdanowicz
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2011

Tytuł: Porównanie oddziaływań genisteiny i pochodnych genisteinowych na receptor estrogenowy
Title: Comparison of interactions of genistein and genistein derivatives on estrogen receptor
Autor: Katarzyna Ziółkowska
Promotor: dr Krystiana Krzyśko
Data egzaminu dyplomowego: 19 września 2011

Tytuł: Rozciąganie fragmentu RNA metodą dynamiki molekularnej
Title: Simulations of force-induced RNA unfolding
Autor: Anna Górska
Promotor: prof. dr hab. Janusz Bujnicki
Data egzaminu dyplomowego: 9 września 2011

Tytuł: Rekonstrukcja drzew filogenetycznych z proteomów
Title: Reconstruction of phylogenetic trees from proteomes
Autor: Ewa Grabowska
Promotor: dr Paweł Górecki
Data egzaminu dyplomowego: 4 sierpnia 2011

Prace magisterskie

Tytuł: Opracowanie metody przewidywania dokładności modeli struktury RNA
Title: Development of RNA model assessment method
Autor: Albert Bogdanowicz
Promotor: dr Joanna Trylska
Data zatwierdzenia tematu: 27 czerwca 2012

Tytuł: Budowa i analiza modelu sieci regulatorowej białka p53 przy użyciu metod numerycznych
Title: Construction and analysis of p53 regulatory network model using numerical methods
Autor: Marta Bogdał
promotor: dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW;dr hab. Tomasz Lipniacki, prof.
Data zatwierdzenia tematu: 25 września 2012

Tytuł: Inhibicja bakteryjnej translacji poprzez wiązanie oligomerów kwasu peptydonucleinowego do rybosomowego RNA
Title: Inhibition of bacterial translation by peptide nucleic acids targeting ribosomal RNS
Autor: Anna Górska
Promotor: dr Joanna Trylska
Data złożenia: 19 sierpnia 2013

Tytuł: Wykorzystanie przewidzianych i zmierzonych map kontaktów w metodzie przewlekania białek
Title: Measured and predicted contact maps for improvement of threading methods
Autor: Katarzyna Ziółkowska
Promotor: dr Dominik Gront
Data zatwierdzenia tematu: 22 czerwca 2012

Tytuł: Relacyjna baza danych szablonów strukturalnych w przewlekaniu białek
Title: Relational database of templates in protein 1D threading
Autor: Piotr Wojciechowski
Promotor: dr Dominik Gront
Data zatwierdzenia tematu: 27 czerwca 2012

Tytuł: Globalny metabolizm jako sensor stresu - analiza odpowiedzi na temperaturę u drożdży
Title: Global metabolism as stress sensor - analysis of heat shock response in yeast
Autor: Małgorzata Habich
Promotor: dr Paweł Szczęsny
Data złożenia: 10 września 2013